Vďaka ústretovosti zriaďovateľa Ing. Františka Bechera a riaditeľa Súkromného gymnázia Stanislava Spišiaka vznikla v roku 2006 Súkromná základná škola. Tak pod jednou strechou začali sídliť tri školy: Súkromné gymnázium, Súkromná základná škola a Súkromná základná umelecká škola. Súkromná základná škola pripravuje svojich absolventov na plynulý prechod na osemročné gymnázium.

Dňa 27.12.2007 nečakane zomrel zriaďovateľ školy Ing. František Becher a novým zriaďovateľom sa stal p. Branislav Becher a začali sa písať novodobé stránky našej histórie.

V apríli  v roku 2009 sa škola presťahovala do nových priestorov na Gemerskú cestu č. 1 do Opatovej. Škola získala nové, atraktívnejšie a priestrannejšie priestory pre výučbu aj pre záujmovú činnosť. Súkromná základná škola je neplnoorganizovaná škola rodinného typu, kde v každom ročníku sa otvára len jedna trieda. Po ukončení 5.ročníka žiaci pokračujú v štúdiu na osemročnom gymnáziu. Veríme, že každé dieťa sa v škole môže stať šťastné, zodpovedné, slobodné, tvorivé, múdre a každý rodič môže byť so vzdelávaním  a s výchovou svojho dieťaťa spokojný.

Rešpektujeme, že cesta každého dieťaťa za múdrosťou, za vedomosťami a za dobrým charakterom je iná. Preto spoznávame vhodný štýl aktívneho učenia sa každého dieťaťa a požiadavky jeho rodičov. Vytvárame bezpečné učebné prostredie pre úspešné učenie detí v škole, ktoré získajú sebadôveru v osobnom, školskom a neskôr i v pracovnom živote.

Naša škola ponúka:

 • individuálny a diferencovný prístup ku žiakom
 • nízky počet detí v triede 16-18
 • vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka
 • 1:1 computing
 • prácu s integrovanými intelektovo nadanými žiakmi
 • jedinečnú atmosféru
 • sústavný dohľad profesionálneho fyzioterapeuta
 • spravodlivý systém hodnotenia a klasifikácie
 • vyučovanie CLIL metódou
 • vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule s využitím edukačných softvérov
 • možnosť navštevovať Súkromnú základnú umeleckú školu