O NAŠEJ ŠKOLE

 Súkromná základná škola so sídlom na Gemerskej ulici 1 v Lučeneckej mestskej časti Opatová bude už čoskoro písať svoju  15 ročnú históriu. Pod jednou strechou vychováva, vzdeláva a podporuje v záujmovej činnosti žiakov spoločne so svojimi sesterskými školami Súkromným gymnáziom a Súkromnou základnou umeleckou školou. Zriaďovateľom škôl je pán Branislav Becher.

Súkromná základná škola je neplnoorganizovaná základná škola, čo znamená, že ponúka štúdium pre žiakov 1. až 5. ročníka. Žiaci 5. ročníka sú intenzívne pripravovaní na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na osemročné gymnáziá.

Škola sa vyznačuje rodinnou atmosférou. Predstavy a požiadavky rodičov sú dôležité, s rodičmi sa veľa komunikuje, spolupracuje a stávajú sa súčasťou diania školy. Pedagógovia pristupujú k deťom a k svojej práci pozitívne, zodpovedne, u detí podporujú tvorivosť, priateľské vzťahy a slušné správanie.  Každé dieťa sa môže cítiť v škole šťastne a rozvíjať svoj potenciál.

Súčasťou školy je školský klub detí s dennou prevádzkou od 6:30 h do 17:00 h. V školskom klube detí má každá trieda svojho vychovávateľa. O deti je tak postarané celý deň. Dopoludnia majú vyučovanie a popoludní sa venujú rôznym oblastiam v rámci školského klubu detí. V ponuke je tiež návšteva rôznych krúžkov, ktoré Súkromná základná škola ponúka. Súčasťou školy sú aj školské rovnošaty.

Žiaci navštevujúci Súkromnú základnú školu sú úspešní v recitačných, matematických, výtvarných či iných súťažiach. V recitačných súťažiach obsadzujeme prvé miesta v celoslovenských kolách.

Výborné výsledky dosahuje škola v celoslovenskom meraní vedomostí  žiakov 5. ročníka základných škôl v predmetoch Slovenský jazyk a Matematika, známom pod názvom T5 alebo monitor. Žiaci Súkromnej základnej školy každoročne dosahujú v priemere o 16% lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.

Na škole pôsobí aj anglický lektor.


 

 PONÚKAME:

 • kvalitné vzdelávanie
 • triedy s nižším počtom žiakov
 • esteticky upravené triedy s moderným vybavením
 • jedinečnú rodinnú atmosféru
 • vyučovanie s anglickým lektorom
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • prepojenie anglického jazyka s iným predmetom od 3. ročníka (metóda CLIL)
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber nemecký a ruský jazyk)
 • prípravu žiakov na štúdium na osemročnom gymnáziu
 • možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (tanečný, výtvarný, hudobný, literárno-dramatický odbor)
 • logopedickú starostlivosť
 • rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka
 • nespájanie oddelení v školskom klube detí, t. j. každá trieda má svojho vychovávateľa
 • záujmové krúžky rôzneho zamerania (šachový, tvorivý, počítačový, zdravotnícky, športový, relaxačný, ...)
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských akcií, výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, či školy v prírode
 • ročníkové školné 240,- eur (20,- eur mesačne)

 Je toho ešte oveľa viac, podstatné však je:

 Malé triedne kolektívy = veľký priestor pre prácu s deťmi


AKTIVITY A PODUJATIA POČAS JEDNÉHO ROKA:

 • cvičenie v prírode a didaktické hry
 • kurz ochrany človeka a prírody
 • Svetový deň mlieka na školách
 • Európsky deň jazykov
 • rodinné hry
 • plavecký výcvik
 • vyrezávanie tekvíc
 • mesiac úcty k starším
 • Medzinárodný deň školských knižníc
 • týždeň vedy a techniky
 • týždeň boja proti drogám
 • imatrikulácia
 • Mikuláš
 • vianočné trhy
 • triedne vianočné besiedky
 • zimné radovánky
 • ples Súkromných škôl
 • karneval
 • čajové posedenie v ŠKD
 • Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
 • veľkonočné trhy
 • týždeň hlasného čítania
 • Dobšinského rozprávková noc
 • Deň Zeme
 • týždeň zdravia
 • Medzinárodný deň detí
 • škola v prírode
 • Deň rodiny
 • plavecký výcvik
 • dopravná výchova
 • exkurzie a triedne výlety
 • záhradná slávnosť Súkromných škôl
 • ...

BUDÚCI PRVÁCI

 V školskom roku 2020/2021 otvárame v 1. ročníku dve triedy s nižším počtom žiakov.

V júni plánujeme predprvácke stretnutie. Tento termín bude ešte upresnený a bude sa odvíjať od aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid-19.  

Na predprváckom stretnutí sa zídu budúci prváci našej školy, aby sa navzájom spoznali a skamarátili a tiež, aby spoznali svoju budúcu pani učiteľku a pani vychovávateľku. Deti si v tento deň užijú rôzne hravé aktivity a rodičia dostanú potrebné informácie k začiatku školského roka (nástup do školy, školské pomôcky a rôzne organizačné záležitosti).

Naša škola je otvorená deťom z celého Lučenca a širokého okolia.