Súkromné gymnázium Lučenec

Ako u nás zvoní na hodiny?

 0. hodina
7:00
 -7:45
 1. hodina
7:50 -8:35
 2. hodina
8:45 -9:30
 3. hodina
9:45 -10:30
 4. hodina
10:40 -11:25
 5. hodina
11:35
 -12:20
 6. hodina
12:30 -13:15
 7. hodina
13:45 -14:30
 8. hodina
14:35
 -15:20
 
AKTUALITY

Píšu o nás

galeria/2016-2017/muzeum_holokaustu_sered/fotky_3/aaIMG_5996.JPG

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

V predvečer Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia študenti gymnázia navštívili vo štvrtok 8. 9. 2016 Múzeum holokaustu v Seredi. Dôvodov pre uskutočnenie tejto exkurzie bolo hneď niekoľko. Problematikou holokaustu sa naše gymnázium zaoberá systematicky a dlhodobo. Na škole sa totiž už niekoľko rokov realizuje zásluhou pani učiteľky Soni Vargovej medzinárodný projekt Ako učiť o holokauste, v rámci ktorého sa zrealizovalo množstvo zaujímavých podujatí. Keďže v Seredi vzniklo Múzeum holokaustu ako jediné na Slovensku, rozhodli sme sa ho navštíviť. Naše rozhodnutie ovplyvnil aj nárast rôznych negatívnych spoločenských javov nielen na Slovensku ale v podstate v celej Európe. Šírenie radikalizmu, extrémizmu, xenofógie a intolerancie najmä medzi mladými ľuďmi spôsobujú destabilizáciu, chaos a neistotu a môžu vyústiť do nepokojov a rôznych útokov a to je vždy nebezpečné. Navyše popieranie holokaustu a zastieranie skutočnej povahy a podstaty režimu vojnového slovenského štátu určitými skupinami, ktoré sa deje, sú znevážením a zneuctením všetkých obetí nielen holokaustu, ale všeobecne všetkých totalitných režimov...
V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali. Preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky a autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu „riešenia židovskej otázky na Slovensku" počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón (fotky1), v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 9. septembra 1941 schválila nariadenie o právnom postavení Židov známe pod názvom Židovský kódex. Židovský kódex patrí k najtvrdším právnym normám z obdobia existencie Slovenskej republiky 1939 – 1945. Svojou krutosťou prekonal aj protižidovské právne normy Nemeckej Ríše. Tento kódex označil a svojimi definíciami vyčlenil časť obyvateľstva Slovenska ako menejcennú vrstvu. Aplikovaním tejto normy boli Židia zbavení ľudských a občianskych práv. Znamenal zákaz uzatvárať zmiešané manželstvá, stratu volebného práva, zákaz vykonávania niektorých povolaní, obmedzenie listového tajomstva, obmedzenie náboženského života, vzdelania, zamestnávania, manipuláciu s majetkom a jeho § 22 nariaďoval židovským obyvateľom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť pod dozorom ministerstva vnútra. Tento paragraf sa stal symbolom vrcholiacej tragédie slovenských Židov. Slovenská vláda v poslednej tretine marca 1942, odvolávajúc sa práve na túto pracovnú povinnosť Židov, začala deportovať židovských obyvateľov z územia Slovenska (fotky2).
Pracovný tábor pre Židov v Seredi bol zriadený v septembri 1941 v časti vojenského objektu. Pôvodne sa so seredským táborom počítalo iba ako s táborom dislokačným, resp. táborom pracovným pre Židov, kde by sa využila pracovná sila tých, ktorí boli vyradení z verejného hospodárskeho života. Hlavným podnikom tábora bola veľká stolárska dielňa. V tábore sa nachádzala aj zámočnícka dielňa a prevádzka na výrobu betónového tovaru. Ženy boli zamestnané v krajčírskej dielni, kde šili čiapky, rovnošaty, bielizeň, pracovné plášte. Väzni v tábore spávali na podobných drevených pričniach ako väzni v Osvienčime. Tábor spočiatku strážilo 55 príslušníkov Hlinkovej gardy. Ženatí gardisti zarábali asi dvetisíc korún mesačne, slobodní o päťsto menej. V tom čase bol priemerný mesačný plat robotníka osemsto korún.
Avšak už koncom februára 1942 bolo isté, že pracovné tábory sa zmenia na koncentračné tábory pre sústreďovanie židovských osôb určených na deportácie do nacistických koncentračných táborov. Deportácie Židov do koncentračných táborov sa uskutočnili v dvoch etapách. V prvej etape od marca do októbra 1942 bolo do koncentračných táborov na územie okupovaného Poľska vypravených 57 transportov. Z toho 38 transportov odišlo do železničnej stanice Naleczów pri Lubline a zvyšných 19 transportov smerovalo do Auschwitzu. V prvom transporte z Popradu dňa 25. marca 1942 bolo vyvezených 1000 mladých žien a dievčat. Nasledovali transporty práceschopných mužov. Deportácie boli prerušené na jeseň 1942, keď na svetlo vyšli zrejmé pochybnosti o osude deportovaných.
Najotrasnejší pohľad poskytovali dva posledné transporty. Jeden z nich bol určený pre pacientov židovskej nemocnice v Seredi, ktorí boli bezvládni a nedokázali sa hýbať. Druhý pozostával z duševne chorých, telesne postihnutých, ktorých zozbierali zo všetkých liečebných ústavov. To bol posledný transport, ktorý 20. októbra 1942 opustil Slovensko. V prvej vlne deportácií bolo zo Slovenska násilne vyvezených 57 752 Židov, z ktorých holokaust prežilo len niekoľko sto.
V druhej etape, po potlačení SNP a následnej okupácii Slovenska nacistickými vojenskými a policajnými jednotkami bol v Seredi zriadený koncentračný tábor. Od septembra 1944 do marca 1945, bolo zadržaných a v tábore väznených 11 719 Židov. Do Serede sústredili Židov, ktorí ešte zostali na území Slovenska. V tábore boli Židia vystavení krutému zaobchádzaniu a vraždám. Väzni museli napríklad celú noc pochodovať po areáli tábora. Tých, ktorí spadli, zastrelili, alebo surovo zmlátili. V zime polievali väzňov studenou vodou. Posledný transport s 360 osobami odišiel zo Serede 31. marca 1945 do Terezína.
Sereď je jediné miesto na Slovensku, kde sa zachovali pôvodné objekty tábora. V máji 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sú k dispozícii dve z piatich budov. V nich je expozícia zameraná na riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 a vzdelávacie centrum (fotky3).
Postupne budú otvorené aj expozícia ubytovania väzňov a ich pracoviská - stolárska, betonárska, krajčírska a zámočnícka dielňa.
A nebude chýbať ani pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska a spomienka na záchrancov s ocenením Spravodliví medzi národmi, ktorí riskovali vlastný život a pomáhali Židom.
Pred návštevou múzea sme na škole aktuálne premietli pre všetkých študentov slovenský film Nedodržaný sľub, ktorý umeleckými prostriedkami spracoval túto tému a jeho časť je venovaná práve táboru v Seredi. Žiaci poznajú z predchádzajúcich premietaní aj vynikajúci slovenský film Obchod na korze venovaný „riešeniu židovskej otázky" na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Napriek tomu, že naši študenti sú s touto témou pomerne obšírne oboznámení, múzeum nás doslovne prekvapilo. Moderné múzeum, myslím si, že na európskej úrovni, s veľkou výpovednou hodnotou, originálnym spracovaním problematiky oslovilo aj mladých ľudí. A o to by predsa malo ísť predovšetkým. Odporúčame všetkým školám...

/galeria/2016-2017/Skolsky_film/Pamataj Zachor0004.JPG

Školský film Pamätaj / Zachor,

ktorý vznikol na pôde SG, premietaný v synagóge Lučenca pri príležitosti Pamätného dňa obetí holoakustu.

V rámci našich aktivít v projekte Ako učiť o holokauste sme nielen navštívili Múzeum holokaustu v Seredi 8.9. 2016 vďaka p.p. V.Jakubove, ale sme ukončili aj jednu dlhodobú aktivitu na Súkromnom gymnáziu.
Presne v Deň pamiatky obetiam holokaustu a obetiam rasového násilia 9.9. 2016 pred odhalením pamätníka Memento P. Kalmusa v zrekonštruovanej neologickej synagóge v Lučenci mal premiéru náš školský film Lučenec a holokaust - Pamätaj/ Zachor, ktorý sme pripravovali pre tento deň po dohode s Pamiatkovým úradom v Lučenci a p. A. Moravčíkovou.
Od novembra 2015 sme s 3 študentkami 3.A : D.Drozdovou, M. Belovovou, M. Mikušovou spracovávali nájdený materiál, hľadali zdroje, počúvali výpovede svedkov holokaustu, fotili mesto, synagógu, vytvárali scenár, triedili materiál, nahrávali komentár, upravovali strih.K obsahu filmu prispela aj D. Danková, študentka kvinty. V spolupráci s p.p. P. Tinákom doplnili film pôsobivou animáciou.
Film má dĺžku 25 minút a na tejto ploche približuje pomocou výpovedí svedkov holokaustu v Lučenci, úryvkov z dokumentárnych filmov, fotografií, citácií z kníh a faktov Lučenec a udalosti spred viac ako 70 rokov. Film obsahovo približuje život židovskej komunity pred 2. svetovou vojnou, obsadenie Lučenca Maďarskom, prvé protižidovské opatrenia, vznik geta a prvé transporty.
Film má byť využívaný na didaktické účely. Očakávame ešte povolenie na stálu verejnú projekciu z Los Angeles, kde sídli Inštitút vizuálnej histórie a databáza výpovedí pamätníkov holokaustu USC Shoah Faundation. Tento inštitút a Dokumentačné stredisko holokaustu film podporili. Film bude od októbra premietaný v synagóge školám pri ich návšteve Lučenca a synagógy.
Boli sme zároveň svedkami odhalenia Pamätníka obetiam holokaustu na Slovensku od P. Kalmusa prezidentom republiky A. Kiskom a uloženia časovej schránky v obnovenej synagóge.
Tešíme sa, že sme tento projekt dokončili a obyvateľom i návštevníkom Lučnenca sme primeranou a veľmi názornou formou priblížili, prečo sa vvtratila židovská komunita z mesta, prečo synagóga dlho chátrala, aké historické udalosti to ovplyvnili, ale hlavne sme si pripomenuli, že predsudky, nenávisť, nepochopenie a nevedomosť sú zlými radcami na našich cestách životom.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu a pomoc.A Róbertovi Vargovi za technickú realizáciu celého projektu. Fotky

Mgr. S.Vargová

Oznam rodičom

Preukaz žiaka ISIC/EURO26

Slávnostné otvorenie školského roka

Európsky parlament pre mladých (EYP)

Európsky parlament pre mladých (EYP) je jedinou medzinárodnou platformou, ktorá ponúka účastníkom širokú paletu zahraničných zasadnutí, na ktorých sa majú možnosť zúčastňovať a osvojovať si tak demokratické postupy počas autentických zasadnutí. Hľadanie konsenzu je oveľa ťažšie pokiaľ ide o multikulturálny dialóg. EYP podporuje neformálne vzdelávanie formou záujmových aktivít, ktoré prinášajú účastníkom bližší pohľad na fungovanie zákonodarných inštitúcií. Považuje to za jedno z odvetví, v ktorých teória nie je dostatočná na pochopenie zložitých procesov. Realistický pohľad na zákonodarné procesy považuje za veľmi dôležité, keďže politika nás obklopuje každý deň, zákony formujú naše životné prostredie a povinnosti v rámci komunity. Porozumenie daným aktivitám dáva mladým ľuďom lepšiu možnosť formovať si vlastné názory a eliminuje možnosť správania pod vplyvom dogmatických názorov v spoločnosti.
Európsky parlament pre mladých na Slovensku (European Youth Parliament SK – EYP SK) je jednou z 39 organizácii pod patronátom medzinárodného EYP. Ponúka mladým ľuďom vo veku 15 až 26 rokov príležitosť vyjadriť svoj názor k momentálnym problémom v európskej politike. EYP SK zoskupuje študentov a dáva im možnosť vymieňať si v rámci celej Európy názory na nutnosť formovania ich kontinentu. Študenti sa učia prijímať názory rôznych národností s ohľadom na ich históriu, zvyky, alebo vnútropolitickú situáciu. Vďaka daným úlohám si rozvíjajú samostatné myslenie, vyjadrovacie schopnosti v anglickom jazyku, osvojujú si princípy demokracie a rozvíja sa ich záujem o súčasné dianie vo svete.
EYP organizuje medzinárodné zasadnutia, ktorých sa zúčastňujú študenti zo všetkých 39 členských krajín EYP vybraní na národných výberových zasadnutiach jednotlivých členských krajín EYP. Na národnom výberovom zasadnutí Európskeho parlamentu pre mladých na Slovensku boli na medzinárodné zasadnutia vybraní aj naši študenti Ján Danko, Júlia Gonová a Ester Maráková.
Ján Danko sa zúčastnil týždňového zasadnutia v Zadare v Chorvátsku, Júlia Gonová týždňového zasadnutia vo Viedni v Rakúsku a najväčšieho medzinárodného zasadnutia EYP v Rennes vo Francúzsku, ktoré prebiehalo od 14. júla do 24. júla 2016. Má sa ešte zúčastniť medzinárodného zasadnutia v Hradci Králové v Čechách. Ester Maráková sa ešte len zúčastní desaťdňového medzinárodného zasadnutia v Laax vo Švajčiarsku, ktoré sa uskutoční v októbri 2016 a medzinárodného zasadnutia v Hradci Králové v Čechách, ktoré sa uskutoční v novembri 2016.
Pre Julku Gonovú a Jána Danku, podľa ich vyjadrení (Text Ján Danko Chorvátsko, Júlia Gonová Rakúsko, Júlia Gonová Francúzsko), to boli nezabudnuteľné dni plné pozitívnych zážitkov, nových skúseností, nových vedomostí ako aj nových priateľstiev (Fotky Ján Danko Chorvátsko, Júlia Gonová Rakúsko, Júlia Gonová Francúzsko). Obaja vzorne reprezentovali seba, svoje rodiny, Súkromné gymnázium v Lučenci, mesto Lučenec aj Slovenskú republiku. Ďakujeme...

/galeria/2015-2016/Peter_Nociar_vo_Francuzku/DSCN7429.JPG

Úspešná reprezentácia študenta Súkromného gymnázia vo Francúzsku

Po úspešnom celoštátnom kole SOČ v Bratislave, študent kvinty Peter Nociar, reprezentoval svoj environmentálny projekt, a tým aj Slovenskú republiku na Expo Science Europe, ktoré sa konalo 9. až 15. júla 2016 v meste Toulouse na juhu Francúzska. Možnosť reprezentovať Slovensko na tejto medzinárodnej prehliadke projektov si vybojovalo 5 študentov aj zo Slovenska. Spolu sa jej zúčastnilo 30 krajín nielen z Európy, ale aj Afriky, Stredného Východu, Ázie, či dokonca Strednej Ameriky. Z viac ako 100 projektov vybrali odborníci
5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené za osobitný a verejný rozvoj vedy, medailou Georges Charpaka. Jednu získal aj Slovák Dominik Juračka. Následne bolo odovzdaných 10 medailí- Médaille Michel Crozon, za výnimočnú vedeckú prácu, ktorá bola udelená aj nášmu úspešnému študentovi Petrovi Nociarovi .
Petrovi srdečne gratulujeme k dosiahnutému výnimočnému úspechu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Súkromného gymnázia, mesta Lučenec ako aj Slovenskej republiky. Fotky
Mgr. Helena Kovácsová, Peter Nociar

/galeria/2015-2016/Gardenparty/3.jpg

Garden party

Už tradične niekoľko rokov sa pri príležitosti ukončenia školského roka na našich súkromných školách koná veľmi milé a príjemné podujatie – záhradná slávnosť Súkromných škôl v Lučenci. Na tejto slávnosti sa schádzajú žiaci, učitelia, rodičia a priatelia všetkých našich škôl aby sa zúčastnili vyhodnotenia školského roka a ocenenia žiakov jednotlivými školami a udelenia výročných cien súkromných škôl. Garden party je tiež príležitosťou spoločného posedenia učiteľov a rodičov, výmeny názorov, nápadov a návrhov, aby naozaj platilo, že sme otvorenými školami akýmkoľvek podnetom a pripomienkam, a to i tým kritickým. Veď všetci sledujeme jeden spoločný cieľ, aby naši študenti a vaše deti dostali kvalitné vzdelanie a odchádzali od nás ako komplexné osobnosti schopné úspešne sa uplatniť v živote na akomkoľvek poste kdekoľvek doma i v zaqhraničí. Garden party 29. júna 2016 však bola tak trochu výnimočná a špecifická prvýkrát sa konala v areáli súkromných škôl v Opatovej. Príprava takéhoto podujatia vo vlastných priestoroch bola organizačne náročná, ale učitelia a zamestnaci súkromných škôl ju pod gesciou manažéra školy zvládli na výbornú. Krásne počasie, výborná účasť rodičov a priateľov súkromných škôl, množstvo sprievodných aktivít pre deti, guľáš a občerstvenie pre všetkých, veľkých i malých, umožnili všetkým stráviť v priateľskej atmosfére príjemné popoludnie a podvečer. Veľmi pozitívne hodnotenia tohoročnej záhradnej slávnosti nám vymedzili do nasledujúcich rokov náročnú úlohu – záhradnú slávnosť organizovať už len v areáli súkromných škôl a zvyšovať kvalitu jej sprievodných podujatí...
Výročné ceny za školský rok 2015/2016 boli jednotlivými súkromnými školami udelené nasledovne: Súkromná základná umelecká škola – Cornélia Hricová za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore, Súkromné gymnázium – Júlia Gonová za mimoriadne viacnásobne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle, Súkromná základná škola – Samuel Zachar za úspešnú a všestrannú reprezentáciu školy v rôznych oblastiach. Súkromné gymnázium udelilo v tomto školskom roku aj mimoriadnu cenu Petrovi Nociarovi za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Fotky

Píšu o nás

Po kliknutí na obrázok sa otvorí celý článok.

Článok z novín o našej ocenenej pani učiteľke V.Jakubove

Žiacka knižka