I. ročník školského kola SOČ sa uskutočnil v roku 2001. Od jeho premiérového ročníka nebol ani jeden školský rok, v ktorom by táto možnosť mimoškolskej aktivity chýbala.

Školský rok 2017/2018: 

V odbore 02- Matematika, fyzika

Zoran Trnka:“ Elektromagnetická  indukcia v experimentoch.

V odbore 04-Biológia

Nikolas Kočiš: „Inventarizácia mestskej zelene vovybranomokrsku, parčíku pri Všeobecnejnemocnici s poliklinikou v Lučenci

V Odbore č. 05- Životné prostredie, geografia, geológia

Peter Nociar: „Atlas vtákov Slovenska 2014-2018“, výskum ornitocenózy v kvadráte E503N284.

Ester Maráková : „Monitoring kvality studničných vôd v lokalitách Tuhár a Dobroč, vykonaný k podpore budovania verejného vodovodu“

V odbore 13- História, filozofia, právne vedy

Igor Žilák :„Ľudské práva v kontexte Olympiády ľudských práv“

V odbore 17- Pedagogika, psychológia, sociológia

Diana Danková  : „Prokrastinácia“

Školský rok 2016/2017: 

V Odbore č. 06- Zdravotníctvo a farmakológia 

Lea Krpeľanová : „Problematika intoxikácie alkoholom v kontexte výjazdov záchrannej služby“

Michaela Križová : „ Cystická fibróza“

 

Školský rok 2015/2016:

Odbor č. 03 - Chémia, potravinárstvo
Martin Miklušák
: Molekulárna gastronómia

Odbor č. 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

Peter Nociar: Monitoring a ochrana mokrade Béter

V Odbore č. 06- Zdravotníctvo a farmakológia 

Dominik Kubaník: Ochorenia obličiek

Školský rok 2014/2015

Odbor č. 03 Chémia,potravinárstvo
Tomáš Tatárka:Konzervačné účinky kyseliny benzoovej v porovnaní s vybranými konzervantmi

Školský rok 2013/2014:

Odbor č. 03 - Chémia, potravinárstvo
Miroslav Orság
: Výskyt Ťažkých kovov v materskom mlieku
Odbor č. 05Životné prostredie, geografia, geológia
Martin Šagát: Kvalita vody v Novohrade
V Odbore č. 06- Zdravotníctvo a farmakológia
Tomáš Križo: Vhodný vek na tehotenstvo a pôrod
Odbor č. 13 - História, filozofia, právne vedy
Martin Nguyen:
Vietnamská  vojna a jej  zobrazenie v učebniciach dejepisu, filme a videohrách

Školský rok 2012/2013:

Odbor č. 02 - Matematika, fyzika
Tomáš Skýpala
: Odporová píla
Odbor č. 04 - Biológia
Denisa Gombalová
:Pozorovanie kavky tmavej (Corvus monedula) v intraviláne Lučenca
Paula Novodomská: Kult tela a jeho riziká v kontexte posilňovania
Michal Sojka:
Pomôcka pre diabetikov
Odbor č. 13 - História, filozofia, právne vedy
Andrea Novotná:
Sprístupnenie histórie židovstva v Lučenci
Odbor č. 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Nina Gáliková:
Ženy v politike

Školský rok 2011/2012

Odbor č. 07 - Pôdohospodárstvo a životné prostredie
Andrej Líška:
Likvidácia a zhodnocovanie komunálneho odpadu spaľovaním
Odbor č. 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Oľga Šidová
: Kyberšikana - novodobé psychické násilie

Školský rok 2010/2011

Odbor č. 04 - Biológia
Ivona Garajová:
Poľnohospodárstvo v kontexte súčasnosti a chov Tura domáceho
Odbor č. 06 - Zdravotníctvo
Natália Cirjaková:
Mobilný telefón a jeho vplyv na zdravie človeka (Mobilný telefón a tinnitus)
Odbor č. 08 - Ochrana a tvorba životného prostredia
Zoja Germušková
: Anióny solí v pitných a úžitkových vodách Novohradu po povodniach roku 2010

Školský rok 2009/2010

Odbor č. 02 - Matematika, Fyzika
Ján Kováčik
:Počítače a Internet v kontexte histórie a ich využívanie mladou generáciou
Odbor č. 03 - Chémia, potravinárstvo
Richard Gono:
Adsorpčné vlastnosti aktívneho uhlia
Odbor č. 04 - Biológia
Monika Stanková:
Rozvoj genetiky a jej objavy
Nikola Kovácsová:
Pes nie je dar ani hračka
Odbor č. 06 - Zdravotníctvo
Barbora Balažovjechová:
Computer Vision Syndorme
Lukáš Porubovič:
Bielenie zubov - žiarivý úsmev?
Odbor č. 08 - Ochrana a tvorba životného prostredia
Patrick Gono:
Temná stránka biopalív
Lukáš Belák
:Klimatické zmeny a ich príčiny
Odbor č. 13 - História, politológia, filozofia
Lenka Slížová:
Holokaust na Južnom Slovensku
Odbor č. 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Zuzana Sojková:
Hodnotová orientácia a hodnoty mládeže Slovenska a Rakúska

Školský rok 2008/2009

Odbor č. 04 - Biológia
Ján Debnár:
Vtáčkare žijúce fosílie
Odbor č. 06 - Zdravotníctvo
Alexandra Baníková:
Srdcovocievne ochorenia a ich prevencia
Sandra Vojteková:
Prostitúcia a promiskuita ako zdravotnícky a spoločenský problém
Odbor č. 13 - História, politológia, filozofia, právne vedy
Renáta Kelemenová:
Fajčenie a legislatíva a spoločnosť

Školský rok 2007/2008

Odbor č. 02 - Matematika, Fyzika
Michal Kováčik
: Fí- najpozoruhodnejšie číslo
Odbor č. 04 - Biológia
Matúš Hrivnák:
Vydra riečna v antropogénnom prostredí Lučenca a jeho blízkom okolí
Odbor č. 05 - Geovedy
Nina Mojžitová:
Kanada- známa, neznáma
Odbor č. 06 - Zdravotníctvo
Andrej Vrabec:
Antibiotiká známe-neznáme?
Filip Halm:
Osteoporóza- tichý zlodej kostí
Odbor č. 08 - Ochrana a tvorba životného prostredia
Barbora Kmeťková:
Revitalizácia parčíka pri Súkromnom gymnáziu v Lučenci
Odbor č. 13 - História, politológia, filozofia
Zuzana Halgašová, Peter Halgaš:
Anton Štefánek v kontexte slovenských dejín
Kristína Pašková, Miriam Cubíková
: Putovné múzeum totality
Odbor č. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Dominika Lukáčová-
Nemecko- učebná pomôcka
Odbor č. 15 - Ekonomika a riadenie
Štefan Bako, Miroslav Hliva-
Slovensko pred vstupom do menovej a hospodárskej únie - eurokampaň