Organizačné pokyny pre zabezpečenie 41. ročníka SOČ

v Banskobystrickom kraji

V školskom roku 2018/2019 sa uskutoční už 41. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti.

Jeho priebeh v Banskobystrickom kraji sa bude riadiť podľa týchto pokynov. Pri

organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže Stredoškolská odborná činnosť je

potrebné dodržiavať Organizačný poriadok súťaže SOČ, ktorý schválilo Ministerstvo

školstva, vedy , výskumu a športu SR pod číslom 2017/971:63 -10 EO s učinnosťou od 1.

januára 2018, , smernicu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 6/2013, ktorou

sa mení a doplna smernica č. 27/2011 o organizovaní riadení a finančnom zabezpečení

súťaže detí a žiakov škôl a školských zariadení. Okrem toho je potrebné sa riadiť pokynmi a

odporúčaniami Metodickéj príručky SOČ. Prihlášku školy do 41. ročníka SOČ zašlite na

prislušnom tlačive na adresu CVČ - JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

s poznámkou SOČ najneskôr do 18. januára 2019. Prihláška školy je nevyhnutnou

podmienkou registrácie školy do on-line systému.

Termíny súťažných prehliadok SOČ v školskom roku 2018/2019:

Školské kolá:

je potrebné uskutočniť najneskôr do 12. marca 2019

Krajská prehliadka:

sa bude konať 5. apríla 2019 v priestoroch SPŠ dopravnej, Sokolska ul. 911/94

960 01 Zvolen.

Celoštátna prehliadka:

sa uskutoční v dňoch 23. - 26. apríla 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy

automobilovej , Moldavská cesta 2, 041 99 Košice.

Víťazné práce zo školského kola postupujú do Krajskej prehliadky (postupový kľúč – max.

2 práce za školu z každého súťažného odboru). Od školského roka 2010/2011 v

organizácií Stredoškolskej odbornej činnosti je zavedený system on-line prihlášky. On-line

prihlášku nájdete na stranke: www.siov.sk v ľavom menu po kliknutí na ikonky – súťaže –

SOČ - elektronické prihlásenie sa dostanete k on-line prihláške. Prvé okienko slúži na

prihlasovanie žiakov/žiačok, druhé na prihlasovanie garantov (metodikov) a porotcov. V tejto

časti je umiestnený aj manuál k on-line prihláške. Doporučujeme najskôr sa oboznámiť

s manuálom a dodržať postupnosť krokov. Súťažiace a súťažiaci sa už od školského kola

SOČ prihlasujú do súťaže prostrednictvom on-line prihlášky. Žiadame aby súťažiace a

súťažiaci do on-line systému SOČ sa prihlasovali len zo svojej e-mailovej adresy.

Práce postupujúce do vysšieho (Krajského kola) posunie garant školského kola (metodik

SOČ) na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie a hodnotenia práce, ktoré je

súčasťou on-line prihlášky. Po skončení školského kola je potrebné zaslať, alebo

osobne doručiť jeden exemplár postupujúcej práce v tlačenej forme s prílohami a

vyplnenou a podpísanou prihláškou (prihlášku je možne vytlačiť z on-line systému) na

školu usporiadajúcu Krajskú prehliadku SOČ – SPŠ dopravnú , Sokolska ul. 911/94,

960 01 Zvolen p. Ing. Renáta Trnovcová - najneskôr do 19. marca 2019. Tento termín

je konečný aj pre postúpenie on–line prihlášky zo školského kola na Krajskú

prehliadku SOČ.

Práce do on-line systému je možné vkladať vo formáte DOC a PDF.

Upozorňujeme, že system sa automatický uzavrie po uplunutí určených termínov a

neumožní ďalšie prihlasovanie do súťaže. Žiadame metodikov SOČ na školách

a konzultantov prác, aby venovali pozornosť správnemu zaradeniu prác do súťažných

odborov platných pre 41. ročník SOČ. Organizátori Krajskej prehliadky SOČ budú

rešpektovať zaradenie práce do súťažného odboru podľa toho, ako to bude uvedené

v prihláške a v on-line systéme..

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že

túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaž, gestorom ktorej je Ministerstvo

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyhlásenie žiak/žiačka podpíše v prihláške na

príslušné kolo a v úvode svoje súťažnej práce .

Upozorňujeme Vás na dodržanie odporučaného rozsahu práce podľa Organizačného

poriadku SOČ a metodickej príručky SOČ: minimálne 15 a maximálnne 25 strán textu

bez príloh (grafy, tabuľky, foto, atď). Práce s menším, alebo väčším rozsahom písaného

textu, nebudú predmetom hodnotenia.

- maximálny počet riešiteľov jednej práce je stanovený na 3 (1 autor + 2 spoluatori).

V prípade kolektívnej práce do Krajského a Celoštátneho kola postupuje a prácu

obhajuje len 1 riešiteľ!