SOČ - Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť vznikla v roku 1978 ako federálna súťaž bývalého Československa. Predtým na stredných školách v celom Československu existovalo niekoľko rôznych odborných súťaží. Ministerstvom školstva boli v roku 1978 tieto súťaže začlenené do novovzniknutej federálnej súťaži s názvom Stredoškolská odborná činnosť. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania SR-SIOV(www.siov.sk), ktorý metodicky riadi a usmerňuje krajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu SOČ.

SOČ je súťaž talentovaných stredoškolákov pri riešení odborných problémov v 18. odboroch. SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Študenti prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom ich iniciatívy je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou. Súťaž prebieha spravidla v troch kolách, v ktorých súťažiaci svoje práce obhajujú. Najúspešnejší riešitelia postupujú zo školského kola do krajského kola a odtiaľ z prvého a druhého miesta, až do celoštátneho kola odkiaľ víťazi postupujú do obdobných medzinárodných súťaží.

Cieľom Stredoškolskej odbornej činnosti je:

  1. Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi

  2. Rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, vytvárať trvalý vzťah k príslušnému odboru

  3. Upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky

  4. Viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh

  5. Prispievať k schopnosti reálneho seba posudzovania v priamej konfrontácii prezentácie vlastnej práce a hodnotení prác iných žiakov

  6. Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie

  7. Všestranne rozvíjať a podporovať ich odborné záujmy v konkrétnom konkurenčnom prostredí

  8. Prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov

  9. Vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach

  10. Umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.


Prečo sa zúčastniť?

Odpoveďou môže byť skutočnosť, že sa veľa naučíte. Hlavne sa, ale naučíte samostatne a tvorivo pracovať, pracovať s IKT, získavať nové poznatky v odbore vášho záujmu, zoznámite sa s mnohými zaujímavými ľuďmi. Pri obhajobách v rámci SOČ, sa naučíte svoju prácu nielen prezentovať pred odbornou porotou, ale i diskutovať s porotou a svoju prácu úspešne obhájiť. Hlavným prínosom vašej práce v prípade dobrého umiestnenia bude určite otvorená cesta na vysoké školy. A to buď prijatie bez prijímacích pohovorov na základe vašich výborných výsledkov, alebo body, ktoré sa prirátavajú k celkovému počtu bodov pri prijímacom konaní.


Metodik a koordinátor SOČ na škole:

Mgr. Helena Kovácsová

Kontakt: kovacsova@sgymlc.sk